Classes

Taijiquan (T'ai Chi Ch'uan)

Taijiquan classes include:

 • 37-Posture Yang-style Short Form
 • Yang-style Short Forms for Seniors
 • Sun-style Short Form

Qigong (Chi Kung)

Qigong classes include:

 • Basic Relaxation
 • Meridian Opening Qigong
 • Bone Marrow Washing Qigong
 • Five Animal Frolics (WuXinQi)
 • Taiji Qigong in 18 Figures
 • Swimming Dragon
 • Spring Rain Qigong

Jiulong(TM) Baguazhang

Baguazhang classes include:

 • Rolling the Pearl Basics class
 • Baguazhang Qigong class